Töötasu- ja personaliarvestus

       A

  • töötajate igakuine töötasu arvestamine ja palgalehtede koostamine
  • lisatasude, preemiate arvestamine
  • puhkuse- ja lõpparvete arvestamine
  • andmete edastamine Haigekassale
  • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
  • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
  • töötasude ja maksude ülekandmine

       B

  • töölepingute koostamine
  • lepingute muutmiste ja lõpetamiste vormistamine
  • materiaalse vastutuse lepingute koostamine
  • personali andmebaasi pidamine
  • personalialaste dokumentide vormistamine (puhkuste ajakava, käskkirjad, teatised)
  • töölähetuste vormistamine
  • töösisekorraeeskirjade koostamine
  • personalialase statistika koostamine ja esitamine